Algemene voorwaarden Krabman Signs

Artikel 1 – Definities

 1. KrabmanSigns is een eenmanszaak die zich ten doel stelt diverse media uitingen op ambachtelijke wijze te verzorgen voor zowel bedrijf als particulier.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtgever" verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van KrabmanSigns en KrabmanSigns de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen KrabmanSigns en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door KrabmanSigns en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende diverse media uitingen op ambachtelijke wijze te verzorgen voor zowel bedrijf als particulier, alsmede alle andere door KrabmanSigns ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de website www.krabmansigns.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en KrabmanSigns gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met KrabmanSigns overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 – De Overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van KrabmanSigns zijn vrijblijvend , ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met KrabmanSigns via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. KrabmanSigns zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. Als KrabmanSigns een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. KrabmanSigns kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van KrabmanSigns dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij KrabmanSigns deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door KrabmanSigns.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. KrabmanSigns zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. KrabmanSigns heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal KrabmanSigns de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door KrabmanSigns worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KrabmanSigns aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KrabmanSigns worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KrabmanSigns zijn verstrekt, heeft KrabmanSigns het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat KrabmanSigns zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de KrabmanSigns hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. KrabmanSigns dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 – Ontwerpfase

 1. KrabmanSigns ontwerpt binnen 14 dagen een eerste concept.
 2. Opdrachtgever dient het concept binnen 14 dagen goed te keuren.
 3. KrabmanSigns stuurt Opdrachtgever elke week een update van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een update, dient hij dit zo snel mogelijk te laten weten. KrabmanSigns wacht na elke update met het vervolgen van zijn werkzaamheden totdat hij een reactie van Opdrachtgever gehad heeft, zodat hij eventuele feedback kan verwerken.
 4. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken KrabmanSigns en Opdrachtgever onderling af wanneer KrabmanSigns een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van het concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.

Artikel 7 – Meerdere opdrachtnemers

 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder KrabmanSigns wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Op verzoek van KrabmanSigns dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.
 3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.

Artikel 8 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen KrabmanSigns en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, KrabmanSigns met de ontwikkelingen totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van KrabmanSigns op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst KrabmanSigns en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. KrabmanSigns is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat KrabmanSigns goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is KrabmanSigns bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat KrabmanSigns niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen KrabmanSigns en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat KrabmanSigns niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KrabmanSigns gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10 – Annulering

Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na ondertekening van de offerte.

Artikel 11 – Kosten, honorering en betaling

 1. KrabmanSigns vraagt een uurtarief van 55.
 2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en BTW, tenzij anders vermeld.
 3. KrabmanSigns heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan KrabmanSigns mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien KrabmanSigns besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. KrabmanSigns behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.
 2. KrabmanSigns verleent Opdrachtgever een licentie voor het gebruik van het geleverde product. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat KrabmanSigns vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.
 4. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van KrabmanSigns wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. KrabmanSigns kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 13 – Naamsgerechtigheid

KrabmanSigns is te allen tijde gerechtigd om het product te signeren, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar KrabmanSigns zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar KrabmanSigns het product openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. KrabmanSigns kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. KrabmanSigns heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. KrabmanSigns kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. KrabmanSigns is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 5. KrabmanSigns is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 6. KrabmanSigns is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. Indien KrabmanSigns aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van KrabmanSigns met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van KrabmanSigns is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien KrabmanSigns niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KrabmanSigns.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van KrabmanSigns waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van KrabmanSigns zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van KrabmanSigns of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal KrabmanSigns overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die KrabmanSigns heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. KrabmanSigns kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 – Identiteit van Krabman Signs

 1. KrabmanSigns is bij de KvK geregistreerd onder nummer 60775203 en draagt btw-identificatienummer NL102014577B01 . KrabmanSigns is gevestigd aan de Vier Heemskinderenstraat 47-2 (1055LM) te Amsterdam.
 2. KrabmanSigns is per e-mail te bereiken via info @ krabmansigns . com of middels de website www.krabmansigns.com en telefonisch op 0683993199.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen KrabmanSigns en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen KrabmanSigns en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord Holland.